PHONE NOS. OF GUEST FACULTY

PHONE NOS. OF GUEST FACULTY FOR THE PERIOD 13/5/2016 TO 20/5/2016

Sr.No. Name of Faculty Phone No.
1 Shri Praveen Revankar 8007460033
2 Dr. Dnyandev Talule 9423750557
3 Shri Bhaskar Pere Patil 9850822889
4 Shri Pralhad Kachare 9422750464
5 Dr. Santosh Dastane` 9822009954
6 Shri Shivshankar Bharsakale 9822286737
7 Dr. Herold D’costa 9637612097
8 Shri Sharad Borde 9403186114
9 Shri Sadanand More 9822832896
10 Shri Fa Mu Shinde 9422293435
11 D.P. Dhaytadak 9822068517
12 Shri Atul Gotsurve 83788381826
13 Shri Mohan Karambelkar 94210787847
14 Shri Shekhar Gaikwad 9028462283
15 Smt. Shalini Dhote Kadu 9657862977
16 Shri D.K.Mhaske 9420891991

Print Friendly
Skip to toolbar